PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP

W ostatnich latach nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój usług finansowych i pojawia się coraz więcej możliwości zdobycia pieniędzy na nowoczesne technologie, patenty oraz inne działania charakteryzujące się szeroko pojętą innowacyjnością. Poniżej przedstawiamy dostępne dla przedsiębiorców źródła finansowania innowacji.

1. Finansowanie dłużne

Obecnie każdy liczący się bank w Polsce oferuje kredyty na rozwój technologii, zakup nowoczesnej aparatury oraz na inne przedsięwzięcia niezbędne w funkcjonowaniu MŚP. Kredyty te oferowane są na warunkach komercyjnych. 
Coraz większą popularnością cieszą się kredyty bankowe z poręczeniem. Oferowane są one w ramach unijnego  wparcia dla MŚP a odbywającego się za pośrednictwem programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007−2013 (CIP). Ze środków tego programu finansowane są gwarancje kredytów, których udzielają liczne instytucje finansowe zaangażowane w kredytowanie MŚP.

Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego CIP na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) można dowiedzieć się Pośrednikach Finansowych.

Informacja o dostępnych kredytach komercyjnych przy wsparciu CIP EIP (kliknij)

Instytucja nie będącą bankiem, której działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie pożyczek. Poprzez umowę pożyczki fundusz zobowiązuje się przenieść na rzecz pożyczkobiorcy (np. przedsiębiorcy) określoną ilość pieniędzy. Ten ostatni zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy. W zamian za pożyczkę pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz funduszu odsetek, przybierających formę oprocentowania. W rezultacie fundusz pożyczkowy uzyskuje środki na prowadzenie działalności, a pożyczkobiorca uzyskuje środki finansowe na realizację zamierzonych celów.

Fundusze i programy mikrokredytowania o zasięgu ogólnokrajowym (lista instytucji)
Fundusze i pożyczkowe na Dolnym Śląsku (lista instytucji)

Ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy mają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane są do 80% kwoty kredytu lub pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na: rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp.

 

Fndusze poręczeniowe na Dolnym Śląsku (lista instytucji)

 

Przeznaczona jest na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, a finansowana ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:

 1. zakup i wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych; 
 2. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; 
 3. zakup i montaż maszyn lub urządzeń; 
 4. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego; 
 5. zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących: 
  • opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,
  • oceny wpływu inwestycji na środowisko,
  • opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,
 6. zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących: 
 • opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,
 • opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,
 • przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.

 

Limity kwot pożyczki: 

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2.000.000,00 zł. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Strona PARP (kliknij)


2. Finansowanie kapitałowe

Aniołowie Biznesu są to prywatne osoby, inwestorzy, którzy przeznaczają kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za pakiet udziałów w firmie. Zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu.
Aniołem biznesu jest zwykle przedsiębiorca na tzw. "biznesowej emeryturze" lub emerytowany manager wysokiego szczebla, który może być zainteresowany wspieraniem młodych biznesów z pobudek innych niż czysty zysk. Dlatego też mówi się, że anioły oferują tzw. "smart money", czyli pomoc menedżerską, doświadczenia, kontakty, specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz know-how.

Aniołowie Biznesu na terenie całego kraju (lista instytucji)

Fundusze kapitału zalążkowego (FKZ) należą do instrumentów finansowania podwyższonego ryzyka (venture capital) związanego z innowacyjną przedsiębiorczością oraz procesami transferu i komercjalizacji technologii. Są podmiotami prowadzącymi profesjonalną działalność inwestycyjną dostarczając na rynku niepublicznym stosunkowo niewielkie kwoty (do 1 mln euro) na projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju – w fazie zasiewu (seed) oraz w fazie w rozruchu (start-up). Głównym celem zaangażowania kapitału przez fundusze jest osiągnięcie dynamicznego wzrostu wartości rynkowej i rozwoju tworzonego przedsiębiorstwa. Finansowanie seed capital przeznaczone jest zazwyczaj na zbudowanie prototypu produktu, wstępne badania rynkowe, przygotowanie rzetelnego biznesplanu, koszty procedury patentowej, a następnie wdrożenie przedsięwzięcia w życie1. Fundusze mają do zaoferowania kapitał długoterminowy, o charakterze udziałowym, wnoszony zazwyczaj na okres 3–7 lat.

Fundusze kapitału zalążkowego na terenie całego kraju (lista instytucji)

3. Kredyt technologiczny/premia technologiczna

21 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Gospodarki zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie w sprawie powierzenia realizacji poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR). 


Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej kredyt technologiczny) to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej. Całkowita wartość środków na dofinansowanie projektów wynosi 422 mln euro.


Do zadań BGK należeć będzie m.in. przeprowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz wypłata przyznanego wsparcia. 

Zasady funkcjonowania instrumentu nie zostały istotnie zmienione w porównaniu z kredytem technologicznym, dostępnym w perspektywie UE 2007-2013. Dużym usprawnieniem dla przedsiębiorców będzie nowy sposób aplikowania o wsparcie. Dotychczas wnioskodawca przesyłał wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem banku kredytującego, teraz przesyłanie wniosków będzie możliwe poprzez generator wniosków. Planowane jest zwiększenie maksymalnej kwoty premii technologicznej z 4 mln zł do 6 mln zł. Wprowadzone zostaną też zmiany w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Premiowane będą projekty o najwyższym poziomie innowacyjności. W dalszym ciągu banki komercyjne będą aktywnie uczestniczyły w procesie realizacji instrumentu.

 

Ogłoszenie konkursu: 16 stycznia 2017 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 lutego 2017 r.

Zakończenie naboru wniosków: 29 marca 2017 r.


Działanie to ma na celu wsparcie wdrażania innowacji o charakterze technologicznym.


Przewidywana alokacja środków na konkurs – 303 mln PLN

Intensywność wsparcia: wg regionalnej mapy pomocy publicznej; maksymalna intensywność wsparcia do 70%

Maksymalna wysokość premii technologicznej – 6 mln zł (zwiększenie z 4 mln zł jak to miało miejsce w Kredycie Technologicznym w ramach POIG)


Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

4. Finansowanie innowacji na poziomie krajowym

 • PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Inteligentny Rozwój (POIR) jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. 


Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Systemowe zwiększanie nakładów na prace B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa ma wpłynąć na podniesienie innowacyjności gospodarki. Podejmowane w ramach programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm. 


Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo - rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo - przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek. 

Program realizowany jest w ramach 5 osi priorytetowych:

 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 4. Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego 
 5. Pomoc techniczna

 

Beneficjenci

O wsparcie w ramach Programu Inteligentny Rozwój występować mogą:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • instytucje otoczenia biznesu.


Finansowanie

W większości projektów finansowanych w programie Inteligentny Rozwój wymagane jest, aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna. 

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

 

 • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

lub

 • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków, której rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

Opracowano na podstawie materiałów źródłowych, w których znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące POIR:

 

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

https://www.poir.gov.pl/media/2153/SZOOP_POIR_I_i_V_os_zm_27032015.pdf

 

 • Serwis Programu Inteligentny Rozwój:

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/


Harmonogram konkursów:
http://www.poir.gov.pl/media/1643/harmonogram_konkursow_POIR_wersja1_12032015.pdf


Informację o konkursach znajdą Państwo w wyszukiwarce finansowania:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

 


Bieżące konkursy:

Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej

Terminy naboru: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r.

 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

 

 • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

 

albo

 

 • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

 

Minimalne wsparcie: 10 000 zł, 

Maksymalne wsparcie: 1 000 000 zł. 

Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).

 

 • REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 to  program przeznaczony dla podmiotów chcących realizować swoje projekty na terytorium Dolnego Śląska.

Celem głównym RPO WD jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Cel główny RPO akcentuje wzrost konkurencyjności regionu w aspekcie osiągania sukcesu w gospodarczej, krajowej i europejskiej rywalizacji. Podniesienie poziomu gospodarczej i społecznej konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców musi uwzględniać użytkowanie zasobów naturalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju.

 

Program realizowany jest w ramach 11 osi priorytetowych:

1. Przedsiębiorstwa i innowacje
2. Technologie informacyjno‐komunikacyjne
3. Gospodarka niskoemisyjna
4. Środowisko i zasoby
5. Transport
6. Infrastruktura spójności społecznej
7. Infrastruktura edukacyjna
8. Rynek pracy
9. Włączenie społeczne
10. Edukacja
11. Pomoc techniczna


O wsparcie występować mogą:
 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Finansowanie

W większości projektów finansowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wymagane jest, aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna. 

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:
 • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków
lub
 • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków, której rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.5. Finansowanie innowacji na poziomie europejskim

Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. SME Instrument) jest narzędziem finansowania innowacji na poziomie Europejskim. Wprowadziła go Komisja Europejska wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Funkcjonuje on w ramach programu Horyzont 2020. Zasady regulujące uczestnictwo oraz rozliczanie projektu są zatem opisane przez program pracy (Work Programme) w ramach programu Horyzont 2020. Inicjatywa ta dotyczy europejskich MŚP. Przedsiębiorstwa z krajów trzecich mogą być podwykonawcami.

Ze względu na ukierunkowanie rynkowe, uwzględniając prawa własności intelektualnej do nowopowstających technologii/produktów, umożliwiono w tym przypadku aplikowanie pojedynczym firmom. Może to być istotną zachętą dla tych firm, które w trosce o swoje Know How nie chciały dotychczas uczestniczyć w projektach na poziomie Europejskim ze względu na konieczność współpracy w ramach konsorcjów. W przypadku Instrumentu wnioski składać mogą zarówno pojedyncze firmy jak i konsorcja (jeśli pracują nad tą samą technologią i mają uregulowane pomiędzy sobą prawa własności do danego rozwiązania, dotyczy to przede wszystkim fazy 2).

 

Poziomy gotowości technologicznej

Możliwość finansowania danego przedsięwzięcia została uzależniona w przypadku Instrumentu dla MŚP od poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level). Poziomy gotowości technologicznej są powszechnie przyjętym kryterium oceny zaawansowania rozwoju kluczowych technologii na całym świecie. Można zatem spotkać definicje odbiegające od tej, którą przyjęła Komisja Europejska. Tylko w USA funkcjonuje równolegle wiele definicji TRL. Osobne definicje posiada NASA, DOD (Department of Defence), DOE (Department of Energy) i inne amerykańskie instytucje finansujące wdrożenia innowacji. W Polsce poziomy gotowości technologicznej opisuje Dziennik Ustaw Nr 18 Poz. 91. z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Znajomość większości z tych definicji może pomóc w zrozumieniu idei gotowości technologicznej. Wiążąca zaś dla Instrumentu dla MŚP jest definicja Komisji Europejskiej. Znaleźć ją można w dokumencie „HORIZON 2020 –WORK PROGRAMME 2014-2015 General Annexes” w punkcie G.
Dla zdecydowanej większości konkursów w ramach Fazy I Instrumentu jest to poziom 6 TRL. Są jednak odstępstwa, dotyczące innowacji medycznych.

 

SME Instrument Faza I (od pomysłu do strategii wejścia na rynek)

W pierwszej fazie można starać się o wsparcie w formie ryczałtu w wysokości 50 tys. euro na sprawdzanie, czy pomysł posiada potencjał wejścia rynkowego na poziomie Europejskim, a nie tylko regionalnym. Należy jednak mieć na uwadze zapisy szczegółowe dokumentacji konkursowej mówiące o finansowaniu w wysokości 70% na tym etapie. Faza ta może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Jej efektem powinno być studium uwarunkowań wdrożenia innowacyjnego produktu/usługi na rynek, a zawierające:

 • weryfikację techniczną wykonalności projektu,
 • ocenę ryzyka,
 • analizę rynkową,
 • ocenę realności koncepcji, zaangażowania użytkowników,
 • analizę stanu własności intelektualnej,
 • ocenę strategii rozwoju projektu,
 • poszukiwanie partnerów technologicznych,
 • ocenę gotowości do utworzenia trwałego projektu o dużym potencjale, związanego ściśle ze strategią rozwoju oraz standardami Europejskimi.

 

SME Instrument Faza II (od strategii wejścia na rynek do gotowości rynkowej)

Można się tu starać o dofinansowanie od 0,5 do 2,5 mln euro w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych dla projektu trwającego od roku do 2 lat.
Na tym etapie MŚP będzie rozwijać swój pomysł przez działania innowacyjne, takie jak:

 • demonstracja,
 • testowanie,
 • pilotaż,
 • skalowanie,
 • miniaturyzacja.

Na tym etapie planowany jest również bardziej rozwinięty biznes plan (około 30 stron). Biznes plan ma osiągnąć taką formę, aby go przedstawić przy wejściu kapitałowym czyli w przypadku logiki Instrumentu – przejść płynnie do Fazy III.

 

SME Instrument Faza III (przygotowanie do wprowadzenia na rynek)

MŚP otrzymają szerokie wsparcie, szkolenia, mentoring oraz ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka, w celu dalszego udoskonalenia projektu, uwzględniając ostateczny cel jakim jest wprowadzenie produktu lub usługi na rynek przez szeroko pojęty proces komercjalizacji.
Dodatkowo w tej fazie udzielane będzie wsparcie przez sieć Enterprise Europe Network (EEN).
Na tym etapie nie zapewniono bezpośredniego wsparcia finansowego.

 

Rady oceniających wnioski do Instrumentu po dotychczasowych etapach oceny wniosków

W wielu przypadkach, okazuje się że proces oceny w ramach Instrumentu jest bardzo selektywny i tylko najlepsi z najlepszych odnoszą sukces otrzymując dofinansowanie swojego projektu.

Po dotychczasowym procesie oceny wniosków, sformułowano 6 słabych punktów charakteryzujących wnioski, których uniknięcie zdaniem ewaluatorów (oceniających) może być przydatne dla wnioskodawców przygotowujących się do uczestnictwa w Instrumencie.

Większość niewybranych wniosków posiadało następujące niedoskonałości:

 • zbyt duży nacisk na omówienie projektu, a nie na możliwości biznesowe,
 • nieprzekonujący opis firmy (trzeba wyjaśnić, dlaczego to nasza firma odniesie sukces, a nie nasz konkurent),
 • brak omówienia konkurencyjnych rozwiązań, albo bardzo zdawkowe omówienie i marginalizowanie konkurencji rynkowej,
 • posiadanie zbyt niskiego poziomu innowacyjności, często wnioski omawiały produkt, który istnieje już na rynku,
 • propozycja wyłącznie pomysłu bez koncepcji jego komercjalizacji,
 • próba szczęścia (Instrument MŚP nie jest loterią).

Uwzględnienie powyższych 6 punktów przy opracowywaniu wniosku, można znacznie zwiększyć Państwa szanse na sukces!
w innowacjach konsultanci.


PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ

Cel Programu to wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

 

Spójność terytorialna obejmuje odpowiedni dostęp dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych usług, bez względu na terytorium, do którego przynależą.

Integracja ma na celu usunięcie barier ograniczających swobody ruch w rozumieniu fizycznym, prawnym, społecznym, gospodarczym, a także informacyjnym.

Konkurencyjność w tym programie obejmuje czynniki „miękkie", pozytywnie wpływające na działalność gospodarczą (jakość życia, zrównoważony rozwój, równouprawnienie płci itd.), a także na osiągnięcie dobrobytu gospodarczego oraz wysokiej jakości życia.

Program realizowany jest w 4 priorytetach:

1. Innowacyjność: 

Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:

1. Poprawa ramowych warunków dla innowacji,

 

2. Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji,

 

3. Wspieranie rozwoju wiedzy.

Podstawowymi grupami docelowymi są krajowe, regionalne oraz lokalne władze administracyjne oraz instytucje działające w dziedzinach: 

 • edukacji, 
 • badań, 
 • transferu wiedzy, 
 • transferu technologii, 
 • rynku pracy, 
 • rozwoju regionalnego. 

 

Inicjatywa ta dotyczy więc następujących instytucji: 

 • lokalne i regionalne organy władzy, 
 • agencje rozwoju regionalnego i izby handlowe, 
 • uniwersytety i instytucje szkolnictwa wyższego oraz instytuty ośrodki B+R i inne placówki badawcze, 
 • stowarzyszenia, 
 • instytucje zajmujące się transferem technologii,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • wszelkie grupy społeczne i ich przedstawiciele działający w danym obszarze interwencji.

4. Konkurencyjność (Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów)

 

Celem tego priorytetu jest poprawa jakości życia w miastach i regionach i będą promować zrównoważony rozwój miejski. Będą wspierać rozwój policentryczny mając na celu zapobieżenie dysproporcjom w obszarach miejskich, spowodowanych segregacją społeczną i przestrzenną. Będą także podejmować kwestie zmian demograficzno-społecznych jak również ochrony, utrzymania i wykorzystania zasobów kulturowych.

 

Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:

1.            Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej,

2.            Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miast i regionów,

3.            Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.

 

Grupami docelowymi są krajowe, regionalne oraz lokalne władze administracyjne oraz instytucje działające w dziedzinach rozwoju miejskiego i regionalnego, transportu, mieszkalnictwa, kultury, turystyki, jak:

 • władze lokalne i regionalne,
 • instytucje planistyczne i badań stosowanych,
 • agencje rozwoju, regionalne agencje innowacyjności,
 • grupy interesu,
 • operatorzy transportu publicznego,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i korporacje mieszkaniowe,
 • grupy inicjatyw kulturalnych,
 • instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia,
 • organizacje ponadnarodowe działające w obszarze kultury, jak i wszystkie grupy obywateli, których dotyczą obszary interwencji tego priorytetu.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej:

http://europasrodkowa.gov.pl/kontakt

Opracowano na podstawie informacji zawartych na oficjalnym polskim portalu Programu dla Europy Środkowej:

http://europasrodkowa.gov.pl/program/cele-programu

 

 

6. NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Priorytety Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

 

 • Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS),
 • Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego,
 • Dwustronna współpraca badawcza,
 • Dwustronny program stypendialny,
 • Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia,
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć,
 • Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych,
 • Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości,
 • Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych,

 

Priorytety Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 

 • Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów,
 • Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola,
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii,
 • Fundusz dla Organizacji Pozarządowych,
 • Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej,
 • Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia,
 • Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
 • Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego,
 • Fundusz Stypendialny.

 

http://www.eog.gov.pl/o_programie/informacje_ogolne/programy/strony/start.aspx

 

Harmonogram naborów wniosków:

http://www.eog.gov.pl/Nabory_wnioskow/Harmonogram/Strony/start.aspx

 

 •  PROGRAM RAMOWY NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI (CIP, Competitiveness and Innovation Framework Programme) zwiń/rozwiń >>

Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, którego istotą są małe i średnie przedsiębiorstwa, przewiduje działania wspierające innowacyjność (włącznie z eko-innowacjami), poprawę dostępu do finansowania oraz usprawnienie świadczenia usług okołobizne¬sowych w regionach.

Budżet Programu CIP dla wszystkich państw uczestniczących w Programie na lata 2007-2013 wynosi 3.631,3 mln euro.

Programy szczegółowe CIP to: 

 • Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme EIP) obejmujący działania na rzecz przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorców, konkurencyjności i innowacji, 
 • Program na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme ICT-PSP) mający na celu szybkie wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także pobudzenie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowanych technologii, 
 • Inteligentna Energia - Program dla Europy (Intelligent Energy Europe Programme - IEE) obejmujący działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji jej źródeł.

 

Punkty Kontaktowe:

 • dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP (z wyłączeniem Instrumentów Finansowych dla MSP) oraz Programu na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie ICT-PSP

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN (IPPT PAN) KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Al. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa

tel.: (+48-22) 828 74 83,

 

 • dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH (ZBP)

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel./faks: (+48-22) 696 64 95

e-mail: kpkcip@zbp.pl

 

 • dla Programu Inteligentna Energia - Program dla Europy

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. (KAPE S.A.)

ul. Mokotowska 35

00-560 Warszawa

tel.: (+48-22) 626 09 10

faks: (+48-22) 626 09 11

e-mail: kpkcip_iee@kape.gov.pl

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 2013 zakłada dofinansowane projektów transgranicznych dotyczących różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Główne przedmioty wsparcia są przedstawione w osiach priorytetowych, które dzielą się na dziedziny wsparcia. Dziedziny wsparcia z kolei są uszczegółowione w działaniach.

Oś priorytetowa 1 koncentruje się na rozwoju transgranicznym w obszarach gospodarki i nauki, turystyki i działalności uzdrowiskowej, transportu i komunikacji, środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego oraz planowania regionalnego,

Oś priorytetowa 2 wspiera transgraniczną integrację społeczną w obrębie kształcenia i szkolenia, kultury i sztuki, infrastruktury społecznej, bezpieczeństwa publicznego, rozwoju współpracy partnerskiej, Funduszu Małych Projektów.

Strona domowa programu (kliknij)

 

Program Polska–Czechy wspiera współpracę transgraniczną i rozwój czesko - polskiego pogranicza. Przede wszystkim stawia na wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju (więcej informacji patrz. dokumenty programowe).

Osie priorytetowe Programu:

 • wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń,
 • poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki,
 • wspieranie współpracy społeczności lokalnych,
 • pomoc techniczna.

Strona domowa programu (kliknij)

 

 • NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO zwiń/rozwiń >>

Priorytety Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

 • Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS),
 • Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego,
 • Dwustronna współpraca badawcza,
 • Dwustronny program stypendialny,
 • Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia,
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć,
 • Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych,
 • Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości,
 • Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych.
 •  

  Priorytety Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 • Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów,
 • Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola,
 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii,
 • Fundusz dla Organizacji Pozarządowych,
 • Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej,
 • Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia,
 • Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
 • Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego,
 • Fundusz Stypendialny.

 • Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

  Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

  Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami. Współpraca ta powinna dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem powinno być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku. Więcej informacji na stronie PARP (kliknij)

   

  6. New Connect

  New Connect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Skierowany jest dla małych i średnich rozwijających się firm z różnych branż, w tym działających w obszarze nowych technologii. Oferta GPW jest czymś nowym w Polsce, ale w Europie funkcjonują już takie platformy, np. rynek AIM w Londynie czy First North w ramach skandynawskie grupy OMX. NewConnect powstał z myślą o dynamicznych firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw. 

  7. Dolnośląski Bon na Innowacje

  To projekt, który wspiera prowadzenie przez jednostki naukowe prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych). Miał charakter kompleksowy i obejmuje zarówno wsparcie o charakterze doradczym/eksperckim, jak i wsparcie finansowe. Działania przyczyniają się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci ulepszeń produktów, usług lub procesów, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

  Formy wsparcia:
  • audyt technologiczny przeprowadzony w przedsiębiorstwach wyłonionych w otwartym procesie rekrutacji; w wyniku audytu zdiagnozowane zostaną potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwa pod kątem przyszłych ulepszeń produktów, usług lub procesów technologicznych o charakterze innowacyjnym,
  • konsultacje oraz poszukiwanie zespołów naukowych, mogących przeprowadzić prace B+R i rozwiązać problemy technologiczne zidentyfikowane w trakcie audytu,
  • finansowanie prac B+R na rzecz MŚP - niewielkich projektów celowych  o wartości do 18 tys. zł.

  Finansowane są prace rozwojowe ukierunkowane na wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych, które przyczyniają się do powstania innowacji produktowych, technologicznych lub procesowych. Przedmiotem prac mogą być m.in. projekty badawcze celowe, testy laboratoryjne, badania certyfikacyjne, analizy przedwdrożeniowe, badania i analizy w zakresie optymalizacji procesu/produktu. Realizacja Programu Województwo Dolnośląskie oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w ramach POKL (Działanie 8.2 – Transfer wiedzy). Okres realizacji: 2012- 2014. więcej informacji na www.dolnoslaskibon.pl

  7. Ułatwienia podatkowe na mocy ustawy o niektórych formach
  wspierania działalności innowacyjnej

  Na poniższych stronach można znaleźć szczegółowe informacje o wsparciu działalności innowacyjnej wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 30 maja 2008 r.:


  Opracowano na podstawie:

  OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2010 pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010

  Serwisy internetowe:
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Krajowego Punktu Kontaktowego,
 • Krajowej Agencji Poszanowania Energii,
 • Portal Innowacji,
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • Programu Polska – Saksonia,
 • Programu Polska – Czechy. • Szczegółowych informacji udziela:
  Marcin Jabłoński
  m.jablonski@wctt.pl, tel.  71 320 4339