PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

WATT

WATT

WATT – Wrocławska Akademia Transferu Technologii jest projektem szkoleniowym, mającym na celu podniesienie kwalifikacji pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji wyników ich badań. 

 

Projekt ten stanowi logiczną konsekwencję projektu BiTT, który służył podniesieniu świadomości potrzeby komercjalizacji wyników badań naukowych oraz jego popularyzację. Rosnąca wciąż konkurencja w gospodarce globalnej stała się bowiem impulsem do rozwoju nowych form współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi a szeroko pojętym przemysłem.

 

W projekcie WATT postawiono sobie za cel podniesienie poziomu konkretnych i wymiernych umiejętności odbiorców projektów (pracowników naukowych uczelni wyższych, studentów studiów doktoranckich,


 centrów transferu technologii, działów nauki i współpracy z przemysłem) w zakresie komercjalizacji wyników ich badań. Korzyści płynących z tego tytułu jest wiele. Wśród nich można wymienić najważniejsze, takie jak pozyskiwanie środków na prowadzenie prac badawczych, zdobycie nowych doświadczeń, pracę z innymi wyspecjalizowanymi ośrodkami, czy w końcu możliwość osiągnięcia realnego zysku ze sprzedanego wynalazku. 

 

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

  • prawo własności intelektualnej
  • sposoby komercjalizacji rezultatów prac badawczych
  • pozyskiwanie funduszy na działalność innowacyjną
  • podejmowanie własnej działalności gospodarczej
  • zarządzanie projektami badawczymi w świetle komercjalizacji ich wyników
  • marketing i promocja przedsięwzięcia innowacyjnego
  • biznesplan


Szczegółowy plan szkolenia WATT: pobierz

 

Powyższe szkolenia dostarczą ich uczestnikom przykłady konkretnych rozwiązań, ukazujących jak z sukcesem planować i realizować badania naukowe ukierunkowane na sukces rynkowy. Zagadnienia te omówione zostaną przez polskich i zagranicznych specjalistów, którzy oprócz wiedzy teoretycznej, legitymują się bogatą praktyką w tym względzie, a także własnymi osiągnięciami na polu skutecznego wcielania w życie gospodarcze ich prac naukowych. Rozwinięciem programu szkoleniowego będą krajowe i zagraniczne wizyty studyjne w centrach transferu technologii oraz parkach technologicznych.


Kontakt:
Jakub Tarasiuk
tel. 71 320 4341, j.tarasiuk@wctt.pl

Publikacja "Transfer wyników badań naukowych do gospodarki" (pobierz)

Prezentacje z seminarium
"Transfer wyników badań
naukowych do gospodarki"  >>>